STADIUM NEWS | Partners announce vision for major regeneration plan for Wrexham’s Mold Road Gateway

Macclesfield Town
Posted:Wed 03 Jul 2019

The vision for a major regeneration masterplan, which aims to revitalise the Mold Road gateway into Wrexham, was announced by four key backers today.

Wrexham County Borough Council, the Welsh Government, Wrexham AFC and Wrexham Glyndwr University today announced their vision behind the Wrexham Gateway Project – a large-scale civic and economic plan which aims to redevelop a large area near the Mold Road corridor, one of the major routes into the town.

The vision for the project is to provide vibrant regeneration to the area, creating a hub to support investment in business; support academic, housing and sporting infrastructure; and creating a valuable public space linking to Wrexham town centre.

Key elements of the project include the development of a large public transport interchange at Wrexham General Railway Station; the redevelopment of the Kop end of the Racecourse Stadium and the wider development of the Racecourse; the creation of a major, regionally important conference venue, and much more.

One of the key aims outlined within the vision is to regenerate the Kop end of the Racecourse Stadium, with the goal of providing a new stand to take capacity to more than 15,000 seats, and help realise the stadium’s potential as first-class destination at both regional and national level, and as a year-round, multi-functional stadium that is capable of hosting international standard sport.

The project also aims to improve active travel connections to Wrexham General, supporting the creating of an integrated travel hub and boosting employment opportunities – including improved bus and drop-off access, and improved pedestrian access.

The partnership’s masterplan will be discussed by members of Wrexham Council’s Executive Board on Tuesday, July 9, with a view to engaging with stakeholders if the vision is approved.

Cllr Mark Pritchard, Leader of Wrexham Council, said: “We’re incredibly positive about the goals outlined within this new Mold Road corridor masterplan. This is an incredibly ambitious piece of work which will play a key part in the regeneration of Wrexham, and I’m very pleased to note that we have a number of strong key partners working alongside us to accomplish these aims.

“There are some fantastic potential projects set out within the masterplan, and we won’t be able to achieve them on our own – which is why, if approved at Executive Board, we will then engage with key stakeholders on the vision, and how they think we might reach these goals.”

Ian Bancroft, Chief Executive of Wrexham Council, said: “I’m very pleased to announce the vision of the Wrexham Gateway Partnership, which has the potential to bring millions of pounds worth of regeneration work into Wrexham.

“While ambitious, the goals set out within our vision can be realised through the partnership, with the plans combining a number of exciting key elements across business, academic, housing and sporting infrastructure.”

Professor Maria Hinfelaar, Vice-Chancellor of Wrexham Glyndwr University, said: “The Mold Road regeneration will create a much improved gateway into Wrexham for residents, students and visitors. This feeds into our Campus 2025 strategy which is about the university and Wrexham as a whole for the future prosperity of the town.”

Ken Skates, Welsh Government Economy and Transport Minister, said: “The plans under development by the Wrexham Gateway Partnership aim to deliver transformational change on a local and regional level.

“There is much work ahead and together we have the opportunity to achieve improved connectivity within Wrexham and across the wider area as well as creating business premises which could drive strong economic growth.

“The plans also include proposals to develop the Racecourse Ground which would see the facility become a more active hub within the

Wrexham community and provide it with the ability to attract more international events and the football club with a home which is fit for the future.

The Wrexham Gateway Project is an ambitious and exciting development and one which I am keen to drive forward working collaboratively with our partners.”

Spencer Harris, Director of Wrexham AFC, said: “As well as being the home of Wrexham AFC, the Racecourse Ground is an asset of strategic importance for Wales. Along with our partners in this vision, we are extremely excited about this regeneration project including the potential to make the stadium a viable option for international events.

“As we are owned by a community benefit society, it is fitting that the aims of this project would return significant benefits to Wrexham and the region.”

Cafodd y weledigaeth am brif gynllun adfywio mawr, sydd â’r nod o adfywio porth Ffordd yr Wyddgrug mewn i Wrecsam ei gyhoeddi heddiw, gyda chefnogaeth gan bedwar prif gefnogwr.

Cyhoeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Llywodraeth Cymru, Clwb Pêl-droed Wrecsam a Phrifysgol Glyndwr Wrecsam eu gweledigaeth ar gyfer Prosiect Porth Wrecsam heddiw – cynllun dinesig ac economaidd ar raddfa fawr er mwyn ailddatblygu ardal fawr ger coridor Ffordd yr Wyddgrug, un o’r prif ffyrdd mewn i’r dref.

Y weledigaeth ar gyfer y prosiect ydi sicrhau adfywiad llewyrchus ar gyfer yr ardal, creu hwb i gefnogi buddsoddiad mewn busnes; cefnogi seilwaith academaidd, tai a chwaraeon; a chreu gofod cyhoeddus gwerthfawr sydd yn cysylltu â chanol tref Wrecsam.

Mae prif elfennau’r prosiect yn cynnwys datblygu cyfnewidfa fawr ar gyfer cludiant cyhoeddus yng Ngorsaf Reilffordd Gyffredinol Wrecsam; ailddatblygu pen ‘Kop’ yn Stadiwm y Cae Ras yn ogystal â datblygiad ehangach y Cae Ras; creu lleoliad gynadledda mawr a phwysig yn rhanbarthol, a llawer mwy.

Un o’r prif nodau a nodir yn y weledigaeth ydi adfywio pen y ‘Kop’ yn Stadiwm y Cae Ras, gyda’r nod o ddarparu eisteddle newydd i ddarparu mwy na 15,000 o seddi yn y Stadiwm, a helpu i wireddu potensial y stadiwm fel cyrchfan o’r radd flaenaf ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, ac fel stadiwm aml swyddogaeth y gellir ei defnyddio drwy gydol y flwyddyn sydd yn gallu llwyfannu chwaraeon o safon ryngwladol.

Mae’r prosiect hefyd yn gobeithio gwella cysylltiadau teithiau llesol i orsaf drenau Wrecsam Cyffredinol, a chefnogi creu canolfan deithio integredig a rhoi hwb i gyfleoedd cyflogaeth – gan gynnwys mannau gwell i ollwng a chasglu teithwyr bysiau, a darparu mynediad gwell i gerddwyr.

Bydd aelodau o Fwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam yn trafod y prif gynllun ddydd Mawrth 9 Gorffennaf, a bwriedir trafod y mater â budd-ddeiliaid os caiff y weledigaeth ei chymeradwyo.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam: “Rydym ni’n gadarnhaol iawn am y nodau sydd wedi’u hamlinellu ym mhrif gynllun coridor Ffordd yr Wyddgrug. Mae’n ddarn o waith uchelgeisiol iawn a fydd yn rhan bwysig o adfywio Wrecsam, a dwi'n falch iawn nodi fod gennym bartneriaid allweddol cryf yn cydweithio â ni i gyflawni’r nodau hyn.

“Mae yna brosiectau posibl gwych wedi’u nodi yn y prif gynllun, ond ni fydd modd i ni eu cyflawni ar ein pen ein hunain - a dyna pam, ac os cânt eu cymeradwyo gan y Bwrdd Gweithredol, byddwn yn trafod y syniad â budd-ddeiliaid allweddol ar y weledigaeth, a sut yn eu barn nhw y gallwn ni gyrraedd y nodau yma."

Dywedodd Ian Bancroft, Prif Weithredwr Cyngor Wrecsam: “Dwi’n falch iawn y gallwn gyhoeddi gweledigaeth Partneriaeth Porth Wrecsam, sydd â’r potensial o ddenu â gwerth miliynau o bunnoedd o waith adfywio mewn i Wrecsam.

“Er ei fod yn uchelgeisiol, gellir gwireddu’r golau sydd wedi’u nodi yn ein gweledigaeth trwy’r bartneriaeth, a bydd y cynlluniau yn cyfuno nifer o elfennau allweddol cyffrous ar draws isadeiledd busnes, academaidd, tai a chwaraeon.”

Dywedodd yr Athro Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndwr Wrecsam: “Bydd adfywio Ffordd yr Wyddgrug yn gwella’r porth mewn i Wrecsam ar gyfer preswylwyr, myfyrwyr ac ymwelwyr. Mae hyn yn bwydo mewn i’n Strategaeth Campws 2025 sydd yn ymwneud â’r brifysgol a Wrecsam ar gyfer ffyniant y dref yn y dyfodol.”

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru: “Nod y cynlluniau sydd ar y gweill gan Bartneriaeth Porth Wrecsam ydi cyflwyno newid trawsnewidiol ar lefel lleol a rhanbarthol.

“Mae yna lawer o waith o’n blaenau a gyda’n gilydd mae gennym gyfle i gyflawni cysylltedd gwell o fewn Wrecsam ac ar draws yr ardal ehangach yn ogystal â chreu eiddo busnes a allai yrru twf economaidd cryf.

“Mae’r cynlluniau hefyd yn cynnwys cynigion i ddatblygu’r Cae Ras a fyddai yn golygu ei fod yn gyfleuster sydd yn cynnig mwy o weithgareddau o fewn cymuned Wrecsam ochr yn ochr â denu rhagor o ddigwyddiadau rhyngwladol a darparu cartref i’r clwb pêl-droed sydd yn barod at y dyfodol. Mae Prosiect Porth Wrecsam yn ddatblygiad uchelgeisiol a chyffrous a dwi'n awyddus iawn i fwrw ymlaen gan gydweithio gyda'n partneriaid.

Dywedodd Spencer Harris, Cyfarwyddwr CPD Wrecsam: “Yn ogystal â bod yn gartref i Glwb Pêl-droed Wrecsam, mae’r Cae Ras yn ased o bwysigrwydd strategol i Gymru. Ynghyd â’n partneriaid yn y weledigaeth hon, rydym yn gyffrous iawn am y prosiect adfywio yma, gan gynnwys y potensial i sicrhau bod y stadiwm yn opsiwn hyfyw ar gyfer digwyddiadau rhyngwladol.

“Gan ein bod yn eiddo i gymdeithas mantais gymunedol, mae’n haeddiannol y byddai nodau'r prosiect yma'n rhoi manteision sylweddol i Wrecsam a'r rhanbarth.”

arrow-45degchevron-down chevron-left chevron-right chevron-up cross facebook instagramletter linked-in logo-social-youtubemap-marker minusplay-solidplay plus quote-mark skype tripadvisor twitter whatsapp youtube