LGBT HISTORY MONTH | A Message From PCC Arfon Jones

Macclesfield Town
Posted:Thu 08 Feb 2018

Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) History Month – 1-28 February 2018

This year I wanted to be a part of something with North Wales Police that would mark LGBT+ History Month in North Wales in a positive and relevant way.

I am personally very passionate about football and of course extremely passionate about my football team Wrexham AFC.

We have known for some time that there is an under representation of LGBT+ people within the world of professional football and this stands out when we look at other areas of life. Where people feel comfortable and safe to be open about who they are amongst their friends, family and work colleagues, within the world of football the statistics tell us another story - that people are fearful and certainly too afraid to be “out”. 

Just recently we saw the very moving short film on the BBC One Show about Richie Anderson, a man who plays football at a local level.  It took him a great deal of courage to come out to his team mates whereas in the other areas of his life he knew he was accepted and comfortable to be himself.

This is something that needs to change. The professional football industry needs to demonstrate to people that it’s ok to be Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. It’s ok to be LBGT and work as a coach, or a manager, or a player or be a team supporter. There is a lot of work to be done here in order to change the culture of fear and create one of belonging and acceptance.

One small step on that journey is to get our beloved football teams, our heroes to demonstrate that #itsok to be out in football. As a demonstration of that support today the Wrexham players will wear rainbow laces in their football boots. 

Where we create a culture of acceptance, it moves us away from hate speech, hate incidents and hate crime. There is no room for hate in North Wales, in our communities or in our football.

I am grateful to the Club for their support with this awareness raising event and who knows, if the interest is there and people feel encouraged maybe the legacy we can create from this is not only a welcoming environment, but a new Wrexham AFC LGBT supporters club too.

Arfon Jones
North Wales Police and Crime Commissioner and Diehard Wrexham Fan

 

Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol – 1 hyd 28 Chwefror

Eleni roeddwn eisiau bod yn rhan o rywbeth gyda Heddlu Gogledd Cymru a fyddai’n nodi Mis Hanes LGBT+ yng Ngogledd Cymru mewn ffordd bositif a pherthnasol.

Yn bersonol, rwyf yn angerddol iawn am bêl droed ac wrth gwrs yn hynod angerddol am fy nhîm pêl droed sef CPD Wrecsam. 

Rydym wedi gwybod ers tro fod tangynrychiolaeth o bobl LGBT+ o fewn y byd pêl droed proffesiynol. Mae hyn yn amlwg pan rydym yn edrych ar feysydd eraill bywyd. Lle mae pobl yn teimlo’n gyfforddus a diogel i fod yn agored am bwy ydynt ymysg eu ffrindiau, teulu a chydweithwyr, mae’n stori wahanol yn y byd pêl droed. Dywed ystadegau wrthym fod gan bobl ofn bod “allan”.

Dim ond yn ddiweddar gwelsom y ffilm fer hynod emosiynol ar raglen The One Show ar y BBC am Richie Anderson, dyn sy’n chwarae pêl droed ar lefel leol. Cafodd ddewrder mawr i ddod allan i’w gyd-aelodau yn y tîm tra gwyddai y byddai’n cael ei dderbyn a bod yn gyfforddus ynddo fo’i hun ym meysydd eraill ei fywyd.

Mae hyn yn rhywbeth sydd angen newid. Mae angen i’r diwydiant pêl droed proffesiynol arddangos i bobl ei bod yn iawn fod yn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Mae’n iawn fod yn LGBT a gweithio fel hyfforddwr, neu reolwr, neu chwaraewr neu gefnogwr tîm. Mae llawer o waith i’w wneud yma er mwyn newid y diwylliant o ofn a chreu un sy’n ymwneud â pherthyn a derbyniad.

Un cam bach ar y daith honno yw cael ein hannwyl dimau pêl droed, ein harwyr, i arddangos #maeniawn bod allan mewn pêl droed. Fel arddangosiad o’r gefnogaeth honno, bydd chwaraewyr Wrecsam heddiw’n gwisgo criau enfys ar eu hesgidiau pêl droed. 

Pan rydym yn creu diwylliant derbyn, mae’n ein symud i ffwrdd o iaith gasineb, digwyddiadau casineb a throsedd casineb. Nid oes lle i gasineb yng Ngogledd Cymru, yn ein cymunedau nac ein pêl droed.

Rwy’n ddiolchgar i’r Clwb am eu cefnogaeth gyda’r digwyddiad codi ymwybyddiaeth hwn. Os yw’r diddordeb yno a bod pobl yn teimlo’n galonogol, efallai nid amgylchfyd croesawgar fydd yr unig etifeddiaeth a grëir. Efallai cawn glwb cefnogwyr LGBT CPD Wrecsam newydd.  Pwy a ŵyr?

Arfon Jones
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Chefnogwr Brwd Wrecsam

arrow-45degchevron-down chevron-left chevron-right chevron-up cross facebook instagramletter linked-in logo-social-youtubemap-marker minusplay-solidplay plus quote-mark skype tripadvisor twitter whatsapp youtube